• Content04 O=net
 • content03

ระบบบริหารงานอื่นๆของทางบริษัท Starsoftware

แนะนำวิธีการใช้งานอย่างง่าย

 • คำแนะนำการเข้าใช้ระบบ Mobile Version
 • วิธีใช้หน้าทดสอบออนไลน์
 • การเช็คชื่อนักเรียนมาสาย/ไม่เข้าแถว
 • ตั้งค่าครูสอนแทน
 • ตั้งค่าครูร่วมสอน
 • ลงทะเบียนกิจกรรม&แก้ไข-ยกเลิกตารางสอน
 • ระบบผู้ปกครองสัมพันธ์ (Mobile Version)
 • วิธีแก้ไขข้อมูลนักเรียน-การสร้างคาบและเช็คชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน
 • สร้างตารางสอนเพื่อเช็คชื่อรายคาบ-การเช็คชื่อนักเรียนย้อนหลัง
 • เช็คชื่อรายคาบและแจ้งเตือนพฤติกรรมนักเรียนดูสถิติการเข้าใช้งานระบบ

ทดสอบทำแบบฝึกหัด