แบบฟอร์มการสมัครนักเรียน
ป้อนเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนป้อนเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง
*
เลขที่อ้างอิง : sai -
28 เมษายน 2560 ปีการศึกษา : 2560
*เลือกระดับชั้น
ประเภทห้องเรียน :
ประเภท : *เลือกประเภท
*เลือกแผนการเรียน
* เลือกวันที่นัดส่งเอกสาร
ช่วง :

เลือกคำนำหน้า
ชื่อ : ป้อนชื่อ (ไทย)
นามสกุล : ป้อนนามสกุล (ไทย)
*
เลือกคำนำหน้า
ชื่อ : ป้อนชื่อ (อังกฤษ)
นามสกุล : ป้อนนามสกุล (อังกฤษ)
*
หมู่เลือด : เลือกหมู่เลือด
/ /
อายุ : 0
*เลือกเชื้อชาติ
*เลือกสัญชาติ
*เลือกศาสนา
cm.น้ำหนัก : kg.
ข้อมูลทางบ้าน
*ป้อนบ้านเลขที่
ชื่อหมู่บ้าน/คอนโด : หมู่ที่ :
ถนน :
*เลือกจังหวัด
อำเภอ/เขต : *เลือกอำเภอ/เขต
เลือกตำบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์ : *ป้อนรหัสไปรษณีย์ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ป้อน E-mail
โทรศัพท์มือถือ : *ป้อนเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลไม่ถูกต้อง

เลือกคำนำหน้า
ชื่อ : ป้อนชื่อบิดา
นามสกุล : ป้อนนามสกุลบิดา
เบอร์โทร : เป็นผู้ปกครอง
เลือกคำนำหน้า
ชื่อ : ป้อนชื่อมารดา
นามสกุล : ป้อนนามสกุลมารดา
เบอร์โทร : เป็นผู้ปกครอง

เลือกคำนำหน้า
ชื่อ : ป้อนชื่อผู้ปกครอง
นามสกุล : ป้อนนามสกุลผู้ปกครอง
*
*ป้อนอาชีพ
ความเกี่ยวข้อง :
อื่น ๆ ระบุ :
*
ป้อนเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
เบอร์โทรศัพท์ : *ป้อนเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียน :
อำเภอ/เขต :
เลขประจำตัวเดิม :
GPAX รวม
GPAX วิทย์
GPAX คณิต
GPAX อังกฤษ
รางวัลจากการประกวดหรือแข่งกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ถ้ามี)
หน่วยงานที่จัด :
หลักฐานการสมัคร (ถ้ามี)