ระบบบริหารงานอื่นๆ

แนะนำวิธีการใช้งานอย่างง่าย

  • คำแนะนำการเข้าใช้ระบบ Mobile Version
  • วิธีใช้หน้าทดสอบออนไลน์
  • การเช็คชื่อนักเรียนมาสาย/ไม่เข้าแถว
  • ตั้งค่าครูสอนแทน
  • ตั้งค่าครูร่วมสอน
  • ลงทะเบียนกิจกรรม&แก้ไข-ยกเลิกตารางสอน
  • ระบบผู้ปกครองสัมพันธ์ (Mobile Version)
  • วิธีแก้ไขข้อมูลนักเรียน-การสร้างคาบและเช็คชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน
  • สร้างตารางสอนเพื่อเช็คชื่อรายคาบ-การเช็คชื่อนักเรียนย้อนหลัง
  • เช็คชื่อรายคาบและแจ้งเตือนพฤติกรรมนักเรียนดูสถิติการเข้าใช้งานระบบ