แบบฟอร์มการสมัครนักเรียน
ป้อนเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนป้อนเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง
*
หมายเหตุ : ในกรณีไม่มีเลขที่บัตรประชาชน ให้กรอก 0000000000000 (กรอก 0 จำนวน 13 ตัว)
13 พฤษภาคม 2564 ปีการศึกษา : 2564
*เลือกระดับชั้น
ประเภทห้องเรียน :
ประเภท : *เลือกประเภท
*เลือกแผนการเรียน

เลือกคำนำหน้า
ชื่อ : ป้อนชื่อ (ไทย)
นามสกุล : ป้อนนามสกุล (ไทย)
*
เลือกคำนำหน้า
ชื่อ : ป้อนชื่อ (อังกฤษ)
นามสกุล : ป้อนนามสกุล (อังกฤษ)
*
ป้อน E-mail
โทรศัพท์มือถือ : *ป้อนเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลไม่ถูกต้อง
/ /
อายุ : 0 *เลือกวันเกิด
ข้อมูลทางบ้าน
*ป้อนบ้านเลขที่
ชื่อหมู่บ้าน/คอนโด : หมู่ที่ :
ถนน :
*เลือกจังหวัด
อำเภอ/เขต : *เลือกอำเภอ/เขต
เลือกตำบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์ : *ป้อนรหัสไปรษณีย์ข้อมูลไม่ถูกต้อง

เลือกคำนำหน้า
ชื่อ : ป้อนชื่อผู้ปกครอง
นามสกุล : ป้อนนามสกุลผู้ปกครอง
*
อื่น ๆ ระบุ :
*ป้อนเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียน :
อำเภอ/เขต :
เลขประจำตัวเดิม :
GPAX รวม
GPAX วิทย์
GPAX คณิต
GPAX อังกฤษ
หลักฐานการสมัคร (ถ้ามี)

* กรุณาเลือกไฟล์ตามประเภทเอกสาร